Medlemsenkät 2007

Under hösten skickade styrelsen ut en medlemsenkät för att få en bättre uppfattning kring medlemmarnas intresse och önskemål.

 

Det inkom 87 svar av totalt 160 utskickade enkäter, sju av dessa svarade via hemsidan. Glädjande att klubben har medlemmar som varit med i flera år men även att nya tillkommit. Väldigt roligt också att det finns medlemmar i alla åldrar. Majoriteten som svarat blev medlemmar för att ballong var en kul grej som de ville stifta närmare bekantskap med. Flertalet har varit med vid klubbflygning men nästan hälften av de svarande har ännu inte flugit med i klubbens ballong. Några tror sig inte kunna bidra med något i samband med flygning.


Många följer klubbens utveckling och 43% får information inför flygningar via SMS. Tre fjärdedelar känner sig nöjda med den information de får genom medlemsnytt och/eller via hemsidan, men några önskar mer information. Många använder e-post som kollas varje dag eller någon gång i veckan.


Av svaren drar styrelsen slutsatsen att det bör satsas på att:

  • förutom via SMS och hemsidan, även få ut information till medlemmarna via e-post
  • skicka ut medlemsnytt fler gånger per år
  • på något sätt ge alla medlemmar, som så vill, möjlighet att flyga med i klubballongen
  • betona att ALLA kan delta och bidra på något sätt till trivseln i klubben.

Enkätsvaren presenteras här på två sätt, med bilder på hemsidan och en Sammanställning enkätsvar i en pdf-fil.